Useful phrases in Amharic

A collection of useful phrases in Amharic, a Semitic language spoken in Ethiopia and Eritrea.

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal, >m = said to men, >f = said to women, pl = said to more than one person.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

English ኣማርኛ (Amharic)
Welcome እንኳን ደህና መጣህ። (ənkwan dähna mäṭṭah) m
እንኳን ደህና መጣሽ። (ənkwan dähna mäṭṭaš) f
Hello
(General greeting)
ሰላም። (sälam) [peace] - inf
ታዲያስ። (tadyass) - inf [how is it?] - inf
ጤና ይስጥልኝ። (ṭenaisṭəlləň) >frm
[may he (God) give you health on my behalf]
How are you? እንደምን አለህ፧ (əndämən alläh?) >m
እንደምን አለሽ፧ (əndämən alläš?) >f
እንደምን አላችሁ፧ (əndämən allaččhu?) - pl
Reply to 'How are you?' ደህና ነኝ። (dähna näň)
Long time no see ረጂም ጊዜ ከተለያየን። (räǧǧim gize kätäläyayän)
What's your name? ስምህ ማን ነው፧ (səməh man näw?) >m
ስምሽ ማን ነው፧ (səməš man näw?) >f
የእርስዎ ስም ማን ነው፧ (yärswo səm man näw?) >frm
My name is ... የኔ ስም... ነው (yäne səm ... näw)
ስሜ ... ነው። (səme ___ näw)
Where are you from? ከየት ነህ፧ (käyät näh?) >m
ከየት ነሽ፧ (käyät näš?) >f
ከየት ኖት፧ (käyät not?) >frm
አንተ ከየት ነህ፧ (antä käyät näh?) >m
አንቺ ከየት ነሽ፧ (anchi käyät näš?) >f
እርስዎ ከየት ኖት፧ (ərswo käyät not?) >frm
I'm from ... እኔ ከ ... ነኝ። (əne kä ... näň)
ከ ... ነኝ። (kä ... näň)
Pleased to meet you ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል (səlätäwawäqən däs bəloňňall)
Good morning
(Morning greeting)
እንደምን አደርክ? (əndämən addärk?) >m
እንደምን አደርሽ? (əndämən addärš?) >f
አንደምን አደሩ? (əndämən addäru?) >frm
[how did you pass the night?]
Good afternoon
(Afternoon greeting)
እንደምን ዋልክ? (i'ndemin walik?) - m
እንደምን ዋልሽ? (i'ndemin walish?) - f
አንደምን ዋሉ (i'ndemin walu) - frm
[how did you spend the day?]
Good evening
(Evening greeting)
አንደምን አመሸህ? (əndämən amäššäh?) >m
ምሽቱን እንዴት አሳለፍከው? (məššətun əndet asalläfkäw?) >m
አንደምን አመሸሽ? (əndämən amäššäš?) >f
ምሽቱን እንዴት አሳለፍሽው? (məššətun əndet asalläfšəw?) >f
አንደምን አመሹ? (əndämən amäššu?) >frm
[how did you spend the evening?]
Good night ደህና እደር (dähna där) >m
ደህና እደሪ (dähna däri) >f
ደህና እደሩ (dähna däru) >frm/pl
Goodbye
(Parting phrases)
ቻው (chaw) - inf
ደህና ሁን (dähna hun) - m
ደህና ሁኚ (dähna hunyi) - f
ደህና ሁኑ (dähna hunu) - pl
Good luck መልካም እድል (mälkam əddəl) - inf
Cheers!
(Toasts used when drinking)
ለጤናችን (läṭenaččən)
ለፍቅራችን (läfəqraččən)
ለጓደኛነታችን (lägwadäňňannätaččən)
Have a nice day መልካም ቀን። (mälkam qän)
መልካም ቀን ይሁንልህ። (mälkam qän yəhunəlləh) >m
መልካም ቀን ይሁንልሽ። (mälkam qän yəhunəlləš) >f
መልካም ቀን ይሁንላችሁ። (mälkam qän yəhunəllaččhu) - pl
Bon appetit /
Have a nice meal
ብላ (bəla) - eat! >m
ብዪ (biy) - eat! >f
ብሉ (bəlu) - eat! - pl
መልካም ምግብ (mälkam məgəb) - good feasting
Bon voyage /
Have a good journey
መልካም ጉዞ። (mälkam guzo)
መልካም ጉዞ ይሁንልህ። (mälkam guzo yəhunəlləh) >m
መልካም ጉዞ ይሁንልሽ። (mälkam guzo yəhunəlləš) >f
መልካም ጉዞ ይሁንላችሁ። (mälkam guzo yəhunəllaččhu) - pl
I understand ገባኝ (gäbbaň) - it entered me
I don't understand አልገባኝም (algäbbaňem) - it didn't enter me
I don't know አላውቅም (alawqəm)
Please speak more slowly እባክህ ቀስ ብለህ ተናገር። (əbakəh qässə bəlläh tänagär) >m
እባክሽ ቀስ ብለሽ ተናገሪ። (əbakəš qässə bəlläš tänagäri) >f
እባካችሁ ቀስ ብላችሁ ተናገሩ። (əbakaččhu qässə bəlläččhu tänagäru) pl
Please say that again እባክህ ያልከዉን ድገምልኝ። (əbakəh yalkäwn dəgäməlləň) >m
እባክሽ ያልሽዉን ድገሚልኝ። (əbakəš yalššəwn dəgämilləň >f
እባክሽ ያላችሁትን ድገሚልኝ። (əbakaččhu yalaččhutən dəgäməlləň pl
Please write it down
Do you speak Amharic? አማርኛ ትችላለህ? (amariňňa təčəlalläh) >m
አማርኛ ትችያለሽ? (amariňňa təčiyalläš) >f
አማርኛ ትችያላችሁ? (amariňňa təčəlallaččhu) pl
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
አዎ፣ ትንሽ (aw tənəš)
How do you say ... in Amharic?
Excuse me ይቅርታ (yəqərta) - forgivness
How much is this? ስንት ነው ዋጋው፧ (sənttə näw wagaw?)
Sorry አዝናለሁ (azənallähw)- I am sorrowful
Please እባክህ (əbakəh) - m
እባክሽ (əbakəš) - f
እባክዎን (əbakown) - frm - I beg of you
Thank you አመሰግናለሁ (amäsäggänallähw) - I praise you
በጣም አመሰግናለሁን (bäṭam amäsäggänallähun)
Reply to thank you ምንም አይደለም (mənəm aydälläm) - it is nothing
ችግር የለም (čəggər yälläm) - there is no problem
Where's the toilet? ሽንት ቤት የት ነው? (šəntə bet yätə näw) - inf
መጸዳጃ ክፍል የት ነዉ? (mäs'ädaǧǧa kəfl yätə näw) - frm
This gentleman will pay for everything ለሁሉም ይህ ሰዉየ ይከፍላል።
(lähulum yəh säwye yəkäflall)
This lady will pay for everything ለሁሉም ይህች ሴትዮ ትከፍላለች።
(lähulum yəč setyo təkäflalläč)
Would you like to dance with me? ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጋለህ። (käne gar mädänäs təfälləgalläh?) >m
ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጊያለሽ። (käne gar mädänäs təfälləgiyalläš?) >f
I like you (as a friend) እወድሀለሁ። (əwäddəhallähw) >m
እወድሻለሁ። (əwäddəšallähw) >f
I love you አፈቅርሻለሁ። (əfäqrəšallähw) >m
አፈቅርሀለሁ። (əfäqrəhallähw) >f
Get well soon ምህረቱን ያምጣልህ። (məhərätun yamṭalləh) >m
ምህረቱን ያምጣልሽ። (məhərätun yamṭalləš) >f
(may his (God's) mercy come for you)
Go away! ሂድ! (hid) >m
ሂጂ! (hiǧǧi) >f
ሂዱ! (hidu) - pl
Leave me alone! ለቀቅ አርገኝ። (läqäq arrəgäň) >m
ለቀቅ አርጊኝ። (läqäq arrəgiň) >f
Help! እርዳኝ (ərdaň!) >m
እርጂኝ (ərǧǧiň!) >f
እርዱኝ (ərduň!) - pl
Fire! እሳት (əsat!)
Stop! ቁም! (qum) >m
ቁሚ! (qumi) >f
Call the police! ፖሊስ ጥራ። (polis ṭərra!) >m
ፖሊስ ጥሪ ። (polis ṭərri!) >f
ፖሊስ ጥሩ ። (polis ṭərru!) - pl
Christmas and New Year greetings እንኳን አደረሰህ (ənkwan adärräsäh) >m
እንኳን አደረሰሽ (ənkwan adärräsäš) >f
እንኳን አደረሱ (ənkwan adärräsu) - frm
እንኳን አደረሳችሁ (ənkwan adärräsaččhu) - pl
[even you have ushered in (the holiday)!]
እንኳን አብረው አደረሰን (ənkwan abräw adärräsän)
[reply - even we have ushered in together!]
Easter greetings መልካም ፋሲካ (mälkam fasika)
Birthday greetings መልከም ልደት (mälkam lədät)
One language is never enough አንድ ቋንቋ ብቻ በቂ አይደለም
(and qwanqa bəča bäqi aydälläm)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
የኔ ማንዣበቢያ መኪና በዓሣዎች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'asawoch tämoltwal) - ["fish"]
የኔ ማንዣበቢያ መኪና በእባቦች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'əbaboch tämoltwal) - ["snakes"]
(there is no word for eels in Amharic)

Download the audio files (Zip format, 323K)

Corrections and additions by Joshua Smolders

Information about Amharic | Amharic phrases | Amharic numbers | Tower of Babel in Amharic | Amharic learning materials

Links

Other collections of Amharic phrases (some with audio)
http://www.youtube.com/watch?v=hsp_Un77dlo
http://www.dailymotion.com/video/x4gz6x_learn-amharic-basic-vocabulary-word_school
http://www.kwintessential.co.uk/resources/language/ethiopian-amharic-phrases.html
http://www.ethiopianrestaurant.com/amharic_common_phrases.html
http://www.easyethiopiatravel.com/common-amharic-words.shtml

Phrases in Afroasiatic languages

Amharic, Arabic (Egyptian), Arabic (Lebanese), Arabic (Modern Standard), Arabic (Moroccan), Assyrian, Hausa, Hebrew, Maltese, Somali

Phrases in other languages


gigastudio.com.ua

TranslateZilla.com Free Translation Online | Cheap Essay | Essay Writing Service | Paper Writing Service

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish