Useful phrases in Assamese

A collection of useful phrases in Assamese, an eastern Indo-Aryan language spoken in the Indian states of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh, and also in Bangladesh and Bhutan.

You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

English অসমীয়া (Assamese)
Welcome আদৰণি (adôrôni)
Hello
(General greeting)
নমস্কাৰ (nômôskar)
Hello (on phone) হেল্ল' (hello)
How are you? আপুনি কেনে আছে?
(apuni kene asse?) - frm
তুমি কেনে আছা?
(tumi kene assa?) - inf
Reply to 'How are you?' ভালে আছোঁ, আৰু আপুনি
(bhale assû, aru apuni?) - frm
ভালে আছোঁ, আৰু তুমি
(bhale assû, aru tumi?) - inf
Long time no see বহুদিন দেখা নাই
(bôhudin dekha nai)
What's your name? আপোনাৰ নাম কি?
(apûnar nam ki?) - frm
তোমাৰ নাম কি?
(tûmar nam ki?) - inf
My name is ... মোৰ নাম ...
(mûr nam ...)
Where are you from? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে?
(apuni kor pôra ahisse?) - frm
তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা?
(tumi kor pôra ahissa?) - inf
I'm from ... মই ...-ৰ পৰা আহিছোঁ
(môi ...-r pôra ahissû)
Pleased to meet you আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল
(apûnak lôg pai bhal lagil) - frm
তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল
(tumak lôg pai bhal lagil) - inf
Good morning
(Morning greeting)
সুপ্ৰভাত (xuprôbhat)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
শুভ আবেলি (xubhô abeli)
শুভ বিয়লি (xubhô biyôli)
Good evening
(Evening greeting)
শুভ গধূলি (xubhô gôdhuli)
Good night শুভৰাত্ৰি (xubhôratri)
Goodbye
(Parting phrases)
বিদায় (biday)
বায় (bay)
Good luck গুডলাক (gudlak)
সুভাগ্য (xubhagyô)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
সুস্বাস্থ্যৰ বাবে!
(xuswasthyôr babe!)
Have a nice day দিনটো ভাল হওঁক!
(dintû bhal hôûk!)
Bon appetit /
Have a nice meal
খোৱাৰ আমেজ লওঁক!
(khuwar amez lôûk) - frm
খোৱাৰ আমেজ লোৱা!
(khuwar amez lûwa) - inf
(please enjoy your meal)
Bon voyage /
Have a good journey
শুভ যাত্ৰা
(xubhô zatra)
Do you understand? আপুনি বুজি পায়নে?
(apuni buzi payne?) - frm
তুমি বুজি পোৱানে?
(tumi buzi pûwane?) - inf
I understand মই বুজি পাওঁ
(môi buzi paû)
I don't understand মই বুজি নাপাওঁ
(môi buzi napaû)
I don't know মই নাজানো (môi najanu)
Please speak more slowly অনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কওঁক
(ônugrôh kôri lahe lahe kôûk) - frm
অনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কোৱা
(ônugrôh kôri lahe lahe kûwa) - inf
Please say that again অনুগ্ৰহ কৰি আকৌ এবাৰ ক’ব
(ônugrôh kôri akow ebar kobo)
Please write it down অনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়ক
(ônugrôh kôri likhi diyôk) - frm
অনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়া
(ônugrôh kôri likhi diya) - inf
Do you speak English? আপুনি ইংৰাজী কয়নে?
(apuni iŋrazi kôyne?)
Do you speak Assamese? আপুনি অসমীয়া কয়নে?
(apuni ôxômiya kôyne?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
হয়, অলপ (hôy, ôlôp)
How do you say ... in Assamese? আপুনি অসমীয়াত ...-ক কেনেকৈ কয়?
(apuni ôxômiyat ...-k kenekôi kôy?) - frm
তুমি অসমীয়াত ...-ক কেনেকৈ কোৱা?
(tumi ôxômiyat ...-k kenekôi kûwa?) - inf
Excuse me ক্ষমা কৰিব (khyôma kôribô)
How much is this? ইয়াৰ দাম কিমান? (iyar dam kiman?)
Sorry ক্ষমা কৰিব
(khyôma kôribô) - frm
ক্ষমা কৰিবা
(khyôma kôriba) - inf
Please অনুগ্ৰহ কৰি
(ônugrôh kôri)
Thank you ধন্যবাদ
(dhônyôbad)
Reply to thank you [silence/smile]
একো নহয় (ekû nôhôy)
Where's the toilet? শৌচালয় ক'ত আছে?
(xhôusalôy kot asse?)
টৈলেট ক'ত আছে?
(tôilet kot asse?)
This gentleman will pay for everything মানুহজনে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzône xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
This lady will pay for everything মানুহজনীয়ে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzôniye xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
Would you like to dance with me? আপুনি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবনে?
(apuni mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabône?) - frm
তুমি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবানে কৰিবানে?
(tumi mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabane?) - inf
I love you মই আপোনাক ভালপাওঁ
(môi apunak bhal paû) - frm
মই তোমাক ভাল পাওঁ
(môi tûmak bhal paû) - inf
Get well soon সোনকালে ঠিক হওঁক
(xûnkale thik hôûk) - frm
সোনকালে ঠিক হোৱা
(xûnkale thik hûwa) - inf
Go away! আঁতৰি যাওক! (aatori jawok!)
Leave me alone! মোক অকলে এৰি দিয়ক
(mûk ôkôle eri diyôk) - frm
মোক অকলে এৰি দিয়া
(mûk ôkôle eri diya) - inf
Help! সহায়! (xôhay!)
Fire! জুই! (zui!)
Stop! ৰ’ব! (robô!) - frm
ৰ'বা! (roba) - inf
Call the police! আৰক্ষীক ফোন কৰক!
(arôkhyik fûn/phûn kôrôk!) - frm
পুলিচক ফোন কৰক!
(pulisôk fûn/phûn kôrôk!) - frm
আৰক্ষীক ফোন কৰা!
(arôkhyik fûn/phûn kôra!) - inf
পুলিচক ফোন কৰা!
(pulisôk fûn/phûn kôra!) - inf
Christmas and New Year greetings মেৰী খ্রীষ্টমাচ
(meri khristmas)
শুভ নৱবৰ্ষৰ
(xubhô nôwôbôrxô)
Bihu greetings বিহুৰ শুভেচ্ছা যাছিলোঁ/শুভ বিহু!
(bihur xubhesssa zasilû/xubhô bihu!)
Eid greeting ঈদ মোবাৰক
(eed mûbarôk!)
Birthday greetings জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা
(zônmôdinôr xubhesssa)
জন্মদিনৰ শুভকামনা
(zônmôdinôr xubhôkamôna)
One language is never enough এবিধ ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(ebidh bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
এটা ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(eta bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
মোৰ হ'ভাৰক্ৰাফ্টটো ঈল মাছেৰে ভৰি গৈছে
(mûr hovarkrafttû eel massere bhôri gôisse)

Phrases from Lonely Planet India Phrasebook, with corrections and additions by Axom Konwar, Nibir Borpuzari and Sagir Ahmed.

Information about Assamese | Useful phrases in Assamese | Tower of Babel in Assamese

Links

Other collections of Assamese phrases
http://learn101.org/assamese_phrases.php
http://www.outsourcingtranslation.com/resources/phrases/assamese-sentences.php
http://porhe.wordpress.com/

Phrases in Indo-Iranian languages

Assamese, Bengali, Bhojpuri, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Kurdish (Kurmanji), Kurdish (Sorani), Maldivian, Marathi, Nepali, Odia (Oriya), Pashto, Persian (Farsi), Punjabi, Sanskrit, Sinhala, Urdu, Zazaki

Phrases in other languages


gigastudio.com.ua

TranslateZilla.com Free Translation Online | Cheap Essay | Essay Writing Service | Paper Writing Service

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish