Useful Taiwanese phrases

A collection of useful phrases in Taiwanese with Romanization and some recordings. The Romanization system used here is Pe̍h-ōe-jī. See the Taiwanese language page for more details.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Key to abbreviations: sg = said to one person, pl = said to more than one person.

English 台語 / Tâi-gí (Taiwanese)
Welcome 歡迎光臨 (hoan-gêng kong-lîm)
Hello
(General greeting)
你好 (lí-hó) - sg
恁好 (lín-hó) - pl
Hello (on phone) 喂 (ôe)
Have you eaten?
(Common greeting)
你食飽未? (lí chia̍h pá bōe/bē)
你有食飽無?(lí ū chia̍h pá bô?)
used by a host to a guest to mean
'Am I making you comfortable?
Am I fulfilling my duties to you as a host?'

你食飽無 (lí chia̍h pá bô)
(lit. "Are you full?" / "Have you eaten?")
Reply: I have eaten ("I am full") 食飽啊 (chia̍h pá ah)
How are you? 你好否? (lí-hó-bò)
(I'm) fine, thanks, and you?
(I'm) not bad, thanks, and you?
(我)真好, 多謝, 你呢?
((góa) chin-hó, to-siā, lí ne?)
(我)佅孬, 多謝, 你呢?
((góa) bē-bái/bōe-bái, to-siā, lí ne?)
Long time no see 真久無看你 (chin-kú bô khòaⁿ lí)
誠久無看你 (chîaⁿ-kú bô khòaⁿ lí)
足久無看你 (chiok-kú bô khòaⁿ lí)
What's your name? 請問,你貴姓? (chhiáⁿ-mn̄g, lí kùi-sèⁿ?)
你叫啥物名? (lí kiò sáⁿ-mih/síaⁿ-mih miâ?)
My name is ... 我姓 ... (góa sèⁿ ...)
我叫 ... (góa kiò ...)
Where are you from? 你是佗位的人? (lí sī tó-ūi ê lâng?)
I'm from ... 我是...人 (góa sī ...lâng)
Pleased to meet you 真歡喜及你熟似 (góa chin hoaⁿ-hí ki̍p lí se̍k-sāi)
Good morning
(Morning greeting)
敖早 (gâu-chá)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
午安 (gō-an)
Good evening
(Evening greeting)
暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Good night 暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Goodbye
(Parting phrases)
再見 (chài-kiàn)
Good luck 好運 (hó-ūn)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
乾杯! (kan poe/pe!)
呼乾啦! (ho͘ ta là!)
Have a nice day 祝你今仔日真好的日子 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó ê ji̍t chí)
祝你今仔日真好天 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó thiⁿ)
Bon appetit /
Have a nice meal
食福 (chia̍h hok) - Eat well, enjoy good food
食卡飽 (chia̍h kah pá) - Eat till satisfied
食氣 (chia̍h khì) - Eat up
Bon voyage /
Have a good journey
順行 (sūn-kiâⁿ)
順風 (sūn-hong)
Do you understand? 你聽有無? (lí thiaⁿ-ū-bô?)
I understand 聽有 (góa thiaⁿ-ū)
I don't understand 我聽無 (góa thiaⁿ-bô)
I don't know 我毋知影 (góa m̄ chai-iáⁿ)
我毋捌 (góa m̄ pat)
Please speak more slowly 請講佫卡慢 (chhìa kóng kóh khah bān)
Please say that again 請閣講一擺 (chhiáⁿ koh-kóng chi̍t-pái)
Please write it down 請寫起來 (chhìa sía khí lâi)
Do you speak Taiwanese? 你會曉講台語無? (lí ē-hiáu kóng tâi-gí bô)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
會曉, 一屑仔 (ē-hiáu, chi̍t-sut-á)
會曉, 一點仔 (ē-hiáu, chi̍t-tiám-á)
How do you say ... in Taiwanese? 台語啥物講? (tâi-gí sáⁿ-mih/síaⁿ-mih kóng?)
How much is this? 若多錢?(lōa-chōe/chē chîⁿ)
Sorry 失禮 (sit-lé)
歹勢 (pháiⁿ-sì/phái-sè)
對不起 (tùi-put-khí)
Please 請 (chhiáⁿ)
Thank you 多謝 (to-siā)
感謝 (kám-siā)
撈力 (ló làt)
Reply to thank you 免客氣 (bián kheh-khì)
熟似 (se̍k-sāi)
Where's the toilet? 便所佇佗位? (piān-so tī tó-ūi?)
This gentleman will pay for everything 這位先生欲請你 (chit-ūi sian-seⁿ/sian- siⁿ/sian-sé beh/boeh chhiáⁿ lì)
This lady will pay for everything 這位女士欲請你 (chit-ūi lí-sū/lú-sū beh/boeh chhiáⁿ lì)
Would you like to dance with me? 你愛欲和我跳舞無? (lì ài-beh/boeh hām góa thiàu-bú bô?)
I miss you 我真數念你 (góa chin siàu-liām lì)
I love you 我愛你 (góa ài lì)
Get well soon 趕緊恢復 (kóaⁿ kín hoe ho̍k)
Go away! 去! (khì)
走! (cháu!)
Leave me alone! 勿關我! (mài koan góa!)
Help! 救命! (kiù-miā!)
Fire! 火! (hóe/hé!)
Stop! 停! (thêng!)
Call the police! 叫警察! (kiò kéng-chhat)
Christmas and New Year greetings 聖誕節快樂 (sèng-tàn-chat/chiat khòai-lo̍k)
新年快樂 (sin-nî khòai-lo̍k)
恭喜發財 (kiong-hí hoat-châi)
Easter greetings 復活節快樂
(ho̍k-o̍ah-chat/chiat khòai-lo̍k)
Birthday greetings 生日快樂 (seng/seⁿ-ji̍t khòai-lo̍k)
One language is never enough 一種語言永遠無夠
(chi̍t-chéng gí-giân éng-óan bô-kàu)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
我的氣墊船充滿了鱔魚
(góa ê khì-tiām-chûn chhiong-móa liáu sian-hî)

Corrections and additional phrases provided by David L Chen (陳立偉)

中文翻譯

Other collections of Taiwanese phrases

http://wikitravel.org/en/Taiwanese_phrasebook

Learn Taiwanese with Glossika Mass Sentences

Information about Taiwanese | Phrases | Numbers | Kinship terms | Time expressions | Tower of Babel | My Taiwanese learning experiences | Taiwanese learning materials

Phrases in Sinitic languages

Cantonese, Hakka, Mandarin, Shanghainese, Taiwanese

Phrases in other languages

Other Chinese pages

  • Written Chinese |
  • Spoken Chinese |
  • Chinese numbers (數碼) |
  • Chinese classifiers (量詞) |
  • Video lessons |
  • Learning materials |
  • Electronic dictionaries |
  • Chinese links

TranslateZilla.com Free Translation Online | stepcalculator.com | Essayshark | Paper Writing Service | Аспирация

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish