Useful Thai phrases

A collection of useful phrases in Thai, a Tai-Kadai language spoken mainly in Thailand.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Key to abbreviations: m = said by men, f = said by women

This page mainly uses the Thai2English transliteration system for Thai, or the system used in Lonely Planet Thai phrasebooks.

English ภาษาไทย (Thai)
Welcome ยินดีต้อนรับ (yin dee dtôn ráp)
Hello
(General greeting)
สวัสดี (sà-wàt-dee)
Hello (on phone) ฮัลโหล (hanlǒh)
How are you? สบายดีไหม (sà-baai dee măi)
เป็นอย่างไรบ้าง? (bpen yàang rai bâang?)
สบายดีหรือ? (sà-baai dee rĕu?)
Reply to 'How are you?' สบายดีคร้บ (sà-baai dee króp) - m
สบายดีค่ะ (sà-baai dee kâ) - f
What's your name? คุณชีออะไร? (kun chêu a-rai ?)
My name is ... ผมชื่อ ... (pŏm chêu ...) m
เราชื่อ (rao chêu ...) f
Where are you from? คุณมาจากไหน (kun maa jàak năi)
คุณมาจากทีไหน? (kun maa jàak tee năi?)
I'm from ... ผมมาจาก ... (pŏm maa jàak ...) m
เรามาจาก ... (rao maa jàak ...) f
Pleased to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก (yin dee têe dâi róo jàk)
Good morning
(Morning greeting)
สวัสดีครับ (sà-wàt-dee kráp) - m
สวัสดีค่ะ (sà-wàt-dee kâ) - f
Good evening
(Evening greeting)
สวัสดีครับ (sà-wàt-dee kráp) - m
สวัสดีค่ะ (sà-wàt-dee kâ) - f
Good night ราตรีสวัสดิ์ (raa-dtree sà-wàt)
Goodbye
(Parting phrases)
บ๊ายบาย (báai baai)
ลาก่อนนะ (laa gòn ná)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
ไชโย! (chai-yoh)
Bon appetit /
Have a nice meal
กินให้อร่อย (gin hâi a-ròi)
ทานให้อร่อย (taan hâi a-ròi)
Bon voyage /
Have a good journey
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
(kŏr hâi dern taang doi sà-wàt-dì-pâap)
เดินทางโดยสวัสดิภาพ (dern taang doi sà-wàt-dì-pâap)
เที่ยวให้สนุก (tîeow hâi sà-nùk) - Have a fun trip
I understand เข้าใจแล้ว (kâo jai láew)
I don't understand ไม่เข้าใจ (mâi khâo jai)
Please speak more slowly พูดช้าลงหน่อย (pôot cháa long nòi)
Please say that again พูดอีกทีได้ไหม (pôot èek tee dâai măi)
Please write it down เขียนลงบนกระดาษได้ไหม?
(kĭan long bon grà-dàat dâi măi?)
ช่วยเขียนลงให้หน่อย้ไหม
(chûay kĭan long hâi nòi dâai măi)
Do you speak English? พูดอังกฤษได้ไหม
(pôot ang-grìt dâai măi)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
(kun pôot paa-săa ang-grìt rĕu bplào?)
Do you speak Thai? คุณพูดไทยได้ไหม
(kun pôot tai dâai măi)
คุณพูดภาษาไทยเป็นไหม?
(kun pôot paa-săa tai bpen măi?)
How do you say ... in Thai? ภาษาไทย ... พูดว่าอย่างไร
(paasăa tai ... pôot wâa yàang-rai)
Excuse me ขอโทษ (kŏr tôht)
How much is this? ราคาเท่าไหร่ (raa-kaa tâo rài?)
Sorry ขอโทษ (kŏr tôht)
Thank you ขอบคุณ (kòp kun)
ขอบคุณมาก (kòp kun mâak)
Reply to thank you ไม่เป็นไร (mâi bpen rai)
Where's the toilet? ห้องน้ำอยู่ไหน (hông náam yòo năi)
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน? (hông náam yòo têe năi?)
Would you like to dance with me? เต้นกันไหม (dtên gan măi)
I love you ผมรักคุณ (pŏm rák kun) - m
ฉันรักคุณ (chăn rák kun) - f
I miss you ผมคิดถึงคุณ (poŏm kít teŏung kun) - m
ฉันคิดถึงเธอ (chaŏn kít teŏung ter) - f/inf & m/intimate
Help! ช่วยด้วย! (chûay dûay!)
Fire! ไฟไหม้! (fai mâi!)
Stop! หยุด! (yùt!)
Call the police! เรียกตำรวจมา! (rîak dtam-rùat maa!)
Christmas and New Year greetings เมอร์รี่คริสต์มาส (mer-rêe krít-mâat)
สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่
(sùk săn wan-krít-mâat láe sà-wàt-dee bpee mài)
Easter greetings สุขสันต์วันอีสเตอร์ (sùk săn wan èet-dtêr)
Birthday greetings สุขสันต์วันเกิด (sùk san wan gèrt)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
โฮเวอร์คราฟท์ของผมเต็มไปด้วยปลาไหล
(hoh wer-krâaf kŏng pŏm dtem-bpai-dûay bplaa lăi) - m
โฮเวอร์คราฟท์ของฉันเต็มไปด้วยปลาไหล
(hoh wer-krâaf kŏng chăn dtem-bpai-dûay bplaa lăi) - f
One language is never enough ภาษาเดียวไม่เคยพอ (paa-săa dieow mâi koie por)

Language difficulties

Does anyone speak English? มีใครพูดอังกฤษได้ไหม
(mee krai pôot ang-grìt dâai măi)
I don't speak Thai ฉันพูดไทยไม่เป็น (chăn pôot tai mâi bpen)
ผมพูดไทยไม่ได้
(pŏm pôot tai mâi dâai)
Sorry, I didn't get that ขอโทษฉันไม่เข้าใจ (kŏr tôht chăn mâi kâo jai)
What did you say? คุณพูดว่าอะไรนะ? (kun pôot wâa à-rai ná?)
Can you translate it for me? แปลให้หน่อยได้ไหม (bplae hâi nòi dâai măi)
What does this mean? อันนี้แปลว่าอะไร? (an née bplae wâa à-rai?)
How do you pronounce that? คำนั้นออกเสียงว่าอย่างไร?
(kam nán òk sĭang wâa yàang rai?)
Do you understand? เข้าใจไหม? (khâo jai mái)

In the hotel

There's a problem in the room ห้องมีปัญหา (hông mee bpan-hăa)
There's no hot water น้ำร้อนไม่ไหล (náam rón mâi lăi)
The tap/faucet is leaking ท่อรั่ว (tôr rûa)
The drain is blocked ท่อตัน (tôr dtan)
The air conditioner is too noisy แอร์เสียงดัง (ae sĭang dang)
Can I have another room? เปลี่ยนห้องได้ไหม? (bplìan hông dâi măi?)
When should I vacate the room? ฉันต้องออกจากห้องกี่โมง?
(chăn dtông òk jàak hông gèe mohng?)
I'd like to check out ฉันจะเช็คเอาท์ (chăn jà chék ao)
I'd check out on this date ฉันจะเช็คเอาท์วันที่เท่านี้
(chăn jà chék ao wan têe tâo née)
Could you please call a taxi for me? เรียกแท็กซี่ให้หน่อย? (rîak táek-sêe hâi nòi?)
May I see the bill please? ขอดูบิลหน่อย? (kŏr doo bin nòi?)
How much is the total bill? ทั้งหมดเท่าไร? (táng mòt tâo-rai?)
Can I have an itemised bill? ขอบิลแบบละเอียด? (kŏr bin bàep lá-ìat?)
I think there's a mistake on this bill ฉันว่าบิลผิดนะ (chăn wâa bin pìt ná)

Making a lunch/dinner date

Are you free for lunch? ว่างไปทานอาหารกลางวันไหม?
(wâang bpai taan aa-hăan glaang wan măi?)
Are you free this evening? เย็นนี้ว่างไหม? (yen née wâang măi?)
Can you suggest a place for lunch? แนะนำร้านอาหารเที่ยงให้หน่อย?
(náe nam ráan aa-hăan tîang hâi nòi?)
Can you suggest a place for dinner? แนะนำร้านอาหารเย็นให้หน่อย?
(náe nam ráan aa-hăan yen hâi nòi?)
I'll meet you there ไปเจอกันที่นั่น (bpai jer gan têe nân)
I'll meet you then เดี๋ยวเจอกัน (dĭeow jer gan)
Can I have your phone number? ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย? (kŏr ber toh-rá sàp nòi?)
Can I have your address? ขอที่อยู่ได้ไหม? (kŏr têe yòo dâi măi?)
This is my phone number นี่เบอร์โทรฉัน (nêe ber toh chăn)
This is my address นี่ที่อยู่ฉัน (nêe têe yòo chăn)

Eating out

Is there a restaurant near here? ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหน?
(ráan aa-hăan têe glâi sùt yòo năi?)
I'd like to reserve a table จองโต๊ะหน่อย (jong dtó nòi)
We have a reservation เราจองไว้แล้ว (rao jong wái láew)
Do you have an English menu? มีเมนูภาษาอังกฤษไหม (mee may-noo paa-săa ang-grìt măi)
Can I see the wine list? ขอรายการไวน์หน่อย? (kŏr raai gaan wai nòi?)
I am a vegetarian ผมกินมังสวิรัติ (pŏm gin mang-sà-wí-rát)
Learn Thai quickly with HighSpeedThai.com

Thai audio files by Learn Thai Podcast

Download the audio files (Zip format, 2.7MB)

Other collections of Thai phrases
http://www.phuket.net/visit-phuket/tips/thai-phrases.htm
http://thaiarc.tu.ac.th/thai/thphrase.htm
http://www.seasite.niu.edu/Thai/spokenthai/unit2/Useful_words/usefulword.htm
http://www.mypattaya.com/80thaiphrases.asp
http://www.phrasebook.thai-isan-lao.com
http://lingopolo.com/thai/phrases

ThaiPod101.com - Learn Thai with Free Podcasts
Learn Thai with Glossika Mass Sentences

Information about Thai | Thai phrases | Tower of Babel in Thai | Thai learning materials

Phrases in Tai-Kaidai languages

Lao, Thai

Phrases in other languages


TranslateZilla.com Free Translation Online | stepcalculator.com | Essayshark | Paper Writing Service | Аспирация

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish