Useful Western Armenian phrases

A collection of useful phrases in Western Armenian, a variety of Armenian spoken by the Armenian diaspora in many countries

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English Արեւմտահայերէն
(Western Armenian)
Welcome Բարի՜ եկաք: (Pari yegak)
Hello
(General greeting)
Բարեւ: (Parev) inf
Բարեւ ձեզ: (Parev tsez) frm
How are you? Ինչպէ՞ս ես: (Eenchbes es?) inf
Ինչպէ՞ս էք: (Eenchbes ek?) frm
Reply to 'How are you?' Լաւ, մերսի: Եւ դուն ինչպէ՞ս ես:
(Lav, mersee. Yev toon eenchbes es?) inf
Լաւ եմ, շնորհակալ եմ: Եւ դուք ինչպէ՞ս էք:
(Lav em, shnorhagal em. Yev took eenchbes ek?) frm
Long time no see Երկար ժամանակ իրարու չենք տեսած:
(Yergar zhamanag eeraroo chenk desadz)
What's your name? Անունդ ի՞նչ է:
(Anoonuht eench e?) inf
Ձեր անունը ի՞նչ է:
(Tser anoonuh eench e?) frm
My name is ... Անունս... է:
(Anoonuhs... e)
Where are you from? Ուրկէ՞ ես:
(Oorge es?) inf
որտեղէն է՞ք
(Vordeghen ek?) frm
I'm from ... Ես ...էն եմ: (Yes ...en em)
Pleased to meet you Շատ հաճելի է:
(Shad hajelee e)
Ուրախ եմ քեզի հանդիպելու:
(Oorakh em kezi hanteebeloo)
Good morning
(Morning greeting)
Բարի լոյս: (Paree looys)
Աստուծոյ բարին: (Asdoodzo pareen) - response
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Բարի կէսօր: (Paree gesor)
Good evening
(Evening greeting)
Բարի իրիկուն:
(Paree eereegoon)
Good night Գիշեր բարի: (Keesher paree)
Լոյս բարի: (Looys paree) - response
Goodbye
(Parting phrases)
Ցտեսութիւն: (Tsuhdesootyoon)
Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Մնաք բարով: (Muhnak parov) - leaving
Երթաք բարով: (Yertak parov) - staying
Good luck Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Առողջութիւն: (Arroghchootyoon)
Have a nice day Լաւ օր ունենաս: (Lav or oonenas)
Bon appetit /
Have a nice meal
Բարի ախորժակ: (Paree akhorzhag)
Bon voyage /
Have a good journey
Երթաք բարով: (Yertak parov)
Բարի ճանապարհ: (Paree janabar)
I understand
I don't understand Չեմ հասկնար:
(Chem hasguhnar)
Please speak more slowly Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ս խօսիլ:
(Hajees avelee gamats guhrnas khoseel?) inf
Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ք խօսիլ:
(Hajees avelee gamats guhrnak khoseel?) frm
Please say that again Հաճիս ատիկա կրնա՞ս կրկնել:
(Hajees adeega guhrnas guhrgnel?) inf
Հաճիս ատիկա կրնա՞ք կրկնել:
(Hajees adeega guhrnak guhrgnel?) frm
Please write it down Հաճիս կրնա՞ս գրել:
(Hajees guhrnas krel?) inf
Հաճիս կրնա՞ք գրել:
(Hajees guhrnak krel?) frm
Do you speak Armenian? Հայերէն կը խօսի՞ս:
(Hayeren guh khosees?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Այո, քիչ մը: (Ayo, keech muh)
How do you say ... in Armenian? Ինչպէ՞ս կ'ըսես... հայերէնով:
(Eenchbes guhses... hayerenov?)
Excuse me Ներողութիւն (Neroghootyoon)
Կը ներես (Guh neres) inf
Կը ներէք: (Guh nerek) frm
Sorry Ներողութիւն (Neroghootyoon);
Կը ներես (Guh neres) inf
Կը ներէք: (Guh nerek) frm
How much is this? Ասիկա ինչքա՞ն կ'արժէ:
(Aseega eenchkan garzhe?)
Please
Thank you Մերսի: (Mersee)
Շնորհակալ եմ:
(Shnorhagal em) frm
Reply to thank you Չ'արժեր: (Charzher)
Բան մը չէ: (Pan muh che)
Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the toilet? Պէտքարանը ո՞ւր է:
(Bedkaranuh oor e?)
This gentleman will pay for everything Այս պարոնը ամէն ինչ կը վճարէ:
(Ahs barony amen inch gy vjare:)
This lady will pay for everything Այս օրիորդը ամէն ինչ կը վճարէ:
(Ahs oriorty amen inch gy vjare:)
Would you like to dance with me? պարես ինծի հետ:
(Bares eendzee hed?)
I love you Կը սիրեմ քեզ: (Guh seerem kez)
Get well soon Շուտով լաւացի՛ր:
(Shoodov lavatseer);
Շուտով առողջացի՛ր:
(Shoodov arroghchatseer)
Leave me alone! Ինծի հանգիստ ձգէ՛:
(Eendzee hankeesd tske)
Help! Օգնէ՛: (Okneh)
Fire! Կրա՛կ: (Guhrag)
Stop! Կեցի՛ր: (Getseer)
Call the police! Ոստիկանին կանչէ՛:
(Vosdeeganeen ganche)
Christmas and New Year greetings Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:
(Shnorhavor Nor Daree yev Soorp Dzuhnoont)
Բարի կաղանդ և ամանոր
(Paree gaghant yev amanor)
Easter greetings Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց
(Kuhreestos harryav ee merrelotz)
- Christ is risen from the dead
Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի
(Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee)
- Blessed is the resurrection of Christ (rsp)
Birthday greetings շնորհաւոր ծննդեան տարեդարձ
(shuhnorhavor dzuhnuhntyan daretarts)
One language is never enough Մէկ լեզուն բնաւ հերիք չէ:
(Meg lezoon puhnav hereek che)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Իմ սաւառնակս օձաձկներով լեցուն է:
(Eem savarrnaguhs otsatsknerov letsoon e)

Translations provided by Gurgen Aslanyan and Elia Bilemjian, with corrections by Nathan Marzonie.

Information about Armenian | Eastern Armenian phrases | Western Armenian phrases | Tower of Babel in Armenian

Links

Other collections of Armenian phrases (some with audio)
http://www.terena.org/activities/multiling/unilang/armenian/armenian1.html
http://www.cilicia.com/armo5_phrases.html
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases
http://www.phrasebase.com/forum/read.php?TID=107
http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in other languages


TranslateZilla.com Free Translation Online | stepcalculator.com | Essayshark | Paper Writing Service | Аспирация

Have you ever dreamed of becoming a person who knows all the languages of the world and can effortlessly speak with anyone and anywhere on their native tongue? It's probably impossible but you can, at least, try to learn some of the most common phrases. We have a very helpful table here with popular phrases you might need while traveling and learning the languages.

All you have to do is to click on the word you're interested in and you'll see its translation to many languages. Have fun learning and exploring the world!

Translate English to Chinese | Translate English to Dutch | Translate English to French | Translate English to German | Translate English to Italian | Translate English to Portuguese | Translate English to Spanish